Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego https://jolantakawaler.pl/sklep oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§ 1
Definicje

 1. Jolanta Kawaler – właściciel Serwisu, Fundacja “Kuźnia Relacji” ul. 29 Listopada 1/7, 32- 050 Skawina; adres e-mail : kontakt@jolantakawaler.pl, NIP: 9442277097 wpisana do rejestru KRS o numerze KRS 000097722
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to https://jolantakawaler.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających Ebooki lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny
  do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://jolantakawaler.pl/sklep oraz Produktów
  określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
 9. Reklamacja – zgłoszenie Jolanta Kawaler przez Użytkownika wady Produktu,
 10. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Jolanta Kawaler mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia,
  także usunięcie wady Produktu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się
  do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu,
  Jolanta Kawaler ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§ 3
Korzystanie z Serwisu

I Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Jolanta Kawaler należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Jolanta Kawaler powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje pozwalające uzyskać dostęp do zakupionych Produktów.
 8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Jolanta Kawaler. W przypadku zakupu webinaru, który ma określoną datę w przyszłości, dostęp do transmisji na żywo będzie przesłany w dniu webinaru.
 9. Produkt z zapisem VOD z transmisji na żywo jest dostarczany Użytkownikowi nie później niż w ciągu 14 dni od daty transmisji na żywo.
 10. Jolanta Kawaler zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 11. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Jolanta Kawaler. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”) Użytkownik wyraża zgodę na dodatkową płatność związaną z tym Produktem.
 12. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Jolanta Kawaler może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@jolantakawaler.pl.
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Jolanta Kawaler z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: kontakt@jolantakawaler.pl
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 6. Jolanta Kawaler niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Jolanta Kawaler rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Jolanta Kawaler poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Jolanta Kawaler dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Jolanta Kawaler, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

IV Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Jolanta Kawaler zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Jolanta Kawaler usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§ 4
Polityka prywatności

 1. Jolanta Kawaler zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Jolanta Kawaler usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
 3. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Wszelkie inne kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych opisane są w ,,Polityka Prywatności” na stronie: https://jolantakawaler.pl/polityka-prywatnosci

§ 5
Postanowienia końcowe

I Zmiany regulaminu

 1. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Jolanta Kawaler nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Jolanta Kawaler nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
  Jolanta Kawaler nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 3. Jolanta Kawaler zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Jolanta Kawaler.