Mediacje koszt ustalany indywidualnie

150,00 

Zapraszam na spotkania, których celem jest doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

 

ZALETY MEDIACJI

 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,
Kategoria: Tagi: , ,

MEDIACJE rodzinne/ cywilne/ prawa pracy

Zapraszam na spotkania, których celem jest doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

 

ZALETY MEDIACJI

 • zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku,
 • zwiększa gwarancję usunięcia na trwałe konfliktu, do jakiego doszło pomiędzy stronami,
 • pozwala wypracować stronom akceptowalne rozwiązania problemu, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań,
 • służy zapewnieniu harmonii społecznej i konstruowaniu prawidłowych relacji międzyludzkich, zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu lub sporu,
 • pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony,
 • zaspokaja potrzebę opowiedzenia o swoich krzywdach, doznanym poczuciu niesprawiedliwości,
 • zapewnia wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się także odpowiedzialne za ich wykonanie,
 • przyczynia się do skrócenia okresu trwania postępowania sądowego,
 • przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z postępowaniem sądowym,

ZASADY MEDIACJI

 • dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji,
 • bezstronność– strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
 • poufność – przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
 • neutralność– mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody,
 • akceptowalność– strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

KOSZTY MEDIACJI

Cenę usługi mediacyjnej reguluje albo umowa pomiędzy stronami a mediatorem albo rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym wydane na podstawie art. 981 k.p.c. (w kształcie obowiązującym od 1.1.2016 r.), który daje wytyczne co do wynagradzania mediatorów sądowych:

 

 • 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
 • 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty.
 • 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3.
 • 4.20) Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora, w tym stałego mediatora, za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora, w tym stałego mediatora, podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz sprawny przebieg postępowania mediacyjnego, a także niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.

REZULTAT MEDIACJI

Proces mediacyjny może zakończyć się zawarciem trwałej ugody przed mediatorem Ugoda zawarta przez strony przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej, tzn. by mogła wywoływać takie same skutki, jak w przypadku, gdyby strony zawarły ugodę przed sądem. Niezbędne jest przy tym złożenie przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody, bowiem sąd z urzędu nie może zatwierdzić ugody. Ani bowiem zawarcie ugody ani też złożenie przez mediatora protokołu w sądzie nie stanowi podstawy wszczęcia postępowania o zatwierdzenie ugody.

Wniosek o zatwierdzenie ugody może złożyć każda ze stron samodzielnie. Możliwe jest także złożenie wspólnego wniosku przez pogodzone strony.

Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. O terminie posiedzenia niejawnego sąd nie zawiadamia stron, doręcza im jedynie odpis wydanego na takim posiedzeniu orzeczenia.

Proces sądowy wraz z zawarciem ugody zostaje zakończony bez przeprowadzania często długotrwałego i mozolnego postępowania dowodowego.

Jeśli strony nie zawrą ugody przed mediatorem, ten sporządza protokół mediacji i przekazuje go sędziemu prowadzącemu sprawę. Strony wracają do sądu, proces toczy się dalej, jednak po spotkaniu mediacyjnym strony są lepiej przygotowane i prawdopodobnie będą inaczej postrzegać swój konflikt, co sprzyjać może szybszemu zakończeniu procesu sadowego. Spotkanie mediacyjne, mimo skierowania przez sąd, może się nie odbyć z powodu odmowy jednej ze stron. Mediator sporządza wówczas protokół, w którym wskazuje stronę odmawiającą stawienia się na mediacje i protokół przekazuje sędziemu prowadzącemu sprawę. Postawa stron wobec procesu mediacyjnego może wpływać na przebieg procesu sądowego.

 

KONTAKT:

Stały mediator sądowy mgr Jolanta Kawaler

Tel.+48 606 905 718

E – mail:

kontakt@jolantakawaler.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Mediacje koszt ustalany indywidualnie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.